Loading dose and Maintenance dose

การคำนวณ loading dose เพื่อให้ระดับยาอยู่ในช่วงการรักษาโดยเร็ว

การคำนวณ loading dose (LD) ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ช่วยคำนวณ (เว็บ A)

 • ให้กรอก เพศ ความสูง น้ำหนัก และระดับยาล่าสุด (Corrected level, ถ้าไม่ได้เจาะให้ใส่ค่า 0)
 • โปรแกรมจะคำนวณ loading dose ให้โดยขนาดยานี้จะทำให้ได้ ระดับยาประมาณ 20 mcg/ml
 • การบริหารยา IV ควรให้ยาด้วยอัตราเร็ว < 50 mg/min ในผู้ใหญ่ หรือ 1 – 3 mg/kg/min ในเด็ก (max 50 mg/min)(1)
 • แนะนำการบริหารรูปแบบ IV (ง่าย, ให้ dose สูงครั้งเดียวได้, ระดับยาขึ้นเร็ว)
  • ถ้าให้ kapseal (SR) จะดูดซึมช้า รอ Cpeak 6 – 12 ชั่วโมง ดูดซึมได้มากสุด 400 mg (ex. LD 1000 mg ต้องบริหารยา 400 300 300 mg ห่างกัน dose ละ 2 – 3 ชั่วโมง)
  • หากต้องการบริหารยาแบบ prompt release capsule, suspension, infatab ให้นำ 0.92 x ขนาดยาที่คำนวณได้
หน้าจอโปรแกรมคำนวณ Loading dose

การคำนวณ Maintenance dose

การคำนวณ Maintenance dose ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ช่วยคำนวณ (เว็บ A)

 • ผู้ป่วยใหม่ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 2 เป็นหลัก โดยใส่ Salt factor กับน้ำหนักจริงของผู้ป่วยลงไป โปรแกรมจะคำนวณขนาดยาที่เหมาะสมให้
 • ผู้ใหญ่ใช้ขนาดยา 4 – 6 mg/kg/day โดยในผู้ป่วยทั่วไปจะได้ขนาดยา 300 – 400 mg/day ถ้าต้องการเพิ่มขนาดยาสูงกว่านี้ ควรเจาะระดับยา ประเมินการกินยาของผู้ป่วย และตรวจสอบปัจจัยที่อาจกระตุ้นชักก่อนทำการเพิ่มขนาดยา
 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 16 ปี ใช้ขนาดยา 5 – 10 mg/kg/day (เว็บไชต์ช่วยคำนวณ เด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปี | เด็กอายุ 7 ปี – 16 ปี)
หน้าจอโปรแกรมคำนวณ Maintenance dose

เอกสารอ้างอิง

 1. Pfizer. Dilantin (phenytoin sodium) Injection: Dilantin. 2011.
 2. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์. เภสัชบำบัดและการติดตามวัดระดับยาในเลือด การบูรณาการเพื่อ การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก. Accessed July 18, 2020.