รายชื่อยาสามัญประจำบ้าน (2562)

รายชื่อยาสามัญประจำบ้าน (2562)

อัพเดตถึง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561

ที่มา – https://bit.ly/2LgXm7k (สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)