คำกล่าวนายกสภาเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร  ลิ้มปานานนท์นายกสภาเภสัชกรรมกล่าว ณ งานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี