คำกล่าวนายกสภาเภสัชกรรม

คำกล่าวนายกสภาเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร  ลิ้มปานานนท์
นายกสภาเภสัชกรรม
กล่าว ณ งานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี