ตัวอย่างการคำนวณ phenytoin

ตัวอย่างที่ 1

ผู้ป่วยชายสูงอายุ หนัก 60 kg มีค่า Creatinine clearance ในเกณฑ์ปกติ (20 ml/min) แต่ระดับ serum albumin เท่ากับ 2.0 g/dL ได้รับยา phenytoin SR 300 mg/day ระดับยา phenytoin ที่ steady state เท่ากับ 6 mg/L จงคำนวณระดับยา phenytoin หากผู้ป่วยมีสภาวะ albumin ปกติ

คำนวณเอง

ใช้โปรแกรมคำนวณ

ตัวอย่างที่ 2

ผู้ป่วยอายุ 28 ปี มีโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease) มี CrCl 8 ml/min ได้รับยา phenytoin SR (100) 2เม็ด ก่อนนอน ระดับยา phenytoin ที่ steady state เท่ากับ 12 mg/L และมีระดับ albumin ในเลือดเท่ากับ 3 g/dL ระดับยา corrected phenytoin ในผู้ป่วยรายนี้เป็นเท่าไร

คำนวณเอง

ใช้โปรแกรมคำนวณ

ตัวอย่างที่ 3

ผู้ป่วยชาย อายุ 60 ปี น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ได้รับวินิจฉัยว่า เป็นโรคลมชัก ไม่เคยได้รับยา phenytoin มาก่อน มีการทำงานของไตและค่า albumin ปกติ แพทย์ต้องการทราบขนาดยา loading dose เมื่อต้องการระดับยา 20 mg/L โดยให้ phenytoin รูปแบบ IV และ suspension

วิธีคำนวณ

  • กำหนด peak concentration (Cp) ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยา phenytoin มาก่อน = 20 mg/L
  • คำนวณ loading dose 15 – 20 mg/kg/dose (max 2000 mg) หรือใช้โปรแกรมคำนวณ
  • คำนวณ loading dose 15-20 mg/kg/dose จะได้ขนาดยา phenytoin 1,125 – 1,500 มิลลิกรัม
  • คำนวณจาก VD โดยใช้โปรแกรมจะได้ขนาดยา phenytoin 1,050 มิลลิกรัม
  • แนะนำให้เลือกใช้ขนาดยาที่ต่ำกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพิษจากยา