การให้คำแนะนำในการเจาะ albumin ในเลือด

Phenytoin ในเลือดร้อยละ 90 จับกับ albumin จึงจำเป็นต้องใช้ระดับ albumin ในการแปลผลระดับยาโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มต่อไปนี้

  • ผู้ที่อายุ ≥ 65 ปี
  • CrCl<20 ml/min
  • เป็นโรคตับ, ตั้งครรภ์, burn, trauma, cystic fibrosis
  • ควรมีผล albumin ในช่วง 21 วัน ประกอบการแปลผลระดับยา phenytoin

เนื่องจาก phenytoin เป็นยาที่มี protein binding สูง และผลระดับ phenytoin ที่ห้องปฏิบัติการรายงานคือ total drug (phenytoin ที่จับกับ albumin (ร้อยละ 90) + free phenytoin (ร้อยละ 10)) จึงจำเป็นต้องเจาะ albumin ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง hypoalbuminemia เพื่อลดความเคลื่อนในการประยุกต์ผลระดับยา

การให้คำแนะนำในการเจาะ albumin ในเลือด